Evanghelia

gospel2

Închinare

ad-one

Eu mă-ncred în Tin’ (I will trust in You)

Ziua Mulțumirii – 27 noiembrie

thanksgivingad

Voi Invia – I will rise!

Duminica 16 oct la 11:00

sundayad

Aleluia

Care este semnificația Bibliei?

 

BibliatractCare este semnificația Bibliei? Este o singură temă, ce poate fi spusă în mod concis, pentru a ajuta pe cineva să înțeleagă repede care este esența mesajului lui Dumnezeu pentru noi?          

(Read this in English)

Poate că esența este: ,,Fii bun. Dumnezeu te vede.” Sau poate: „Fii altruist pentru a fi plăcut altora, și atunci vei fi fericit.” Sau ceva de genul: „Toate lucrurile se vor sfârși bine. Dreptatea va triumfa, cei răi vor fi pedepsiți așa cum merită, și cei buni vor fi răsplătiți după faptele lor.”

Acestea sunt câteva din ideile pe care oamenii le au despre Biblie, însă ei ratează adevărata esență.

Vestea bună este că nu trebuie să ghicim. Pentru că Biblia deja ne oferă o descriere pe scurt clară despre ea însăși. Numindu-se „Scripturi” într-un pasaj pe care apostolul Pavel l-a scris, Biblia spune astfel despre ce este cel mai important adevăr al lui Dumnezeu: „Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor.” (1 Corinteni 15:3-4)

Aceasta este ideea de bază. Cristos a murit pentru noi și a înviat din morți. Acest lucru a fost profețit în partea Bibliei scrisă înainte să se întâmple, și este tema principală a părții din Biblie scrisă după acest moment. Cristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți.

Observați că nu spune doar că El a murit și a înviat. Muți oameni buni, religioși știu că El a făcut acest lucru, însă tot nu înțeleg punctul esențial al Bibliei și încă nu au o relație cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegi DE CE a murit Isus pentru a ști ce spune Dumnezeu. El a murit „pentru păcatele noastre.” Nu a murit pentru a întemeia o religie. Nu a murit pentru a ne da un exemplu al unei vieți sacrificate ce va fi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu a murit pentru „păcatul originar” sau pentru „păcatele lui Adam.” El nu a murit pentru a-ți arăta cum să trăiești și nici nu a murit pentru a-ți arăta cum să mori.

El a murit pentru păcatele tale.
El a murit în locul tău.

Indiferent dacă ai citit sau nu vreodată Biblia, deja știi tot ce este de știut despre păcat. Păcatul e motivul pentru care-ți încui ușile înainte să te duci la culcare noaptea. Și deja știi că ești un păcătos. Este motivul pentru care nu vrei ca nimeni să nu-ți știe multe din secretele pe care le ai.

Iar când vei sta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să știi că Lui nu-i place că ai păcătuit. El nu e gata să treacă cu vederea nici măcar unul din păcatele tale, mai ales toate păcatele care le-ai făcut de-a lungul vieții tale. Dumnezeu este sfânt. El este perfect. El este pe deplin neprihănit în tot ceea ce face. Și El nu va accepta nici măcar o măsură mică de păcătoșenie în cer.
Însă El te iubește, El mă iubește și El vrea să trăim împreună cu El pentru totdeauna, chiar dacă nu putem din cauza păcatelor pe care le-am făcut.

Astfel că El a făcut ceea ce era necesar pentru a satisface și dreptatea Lui neprihănită, dar și iubirea Lui plină de îndurare. El S-a întrupat într-un Om – Omul Isus Cristos. A trăit o viață perfectă în locul nostru. Apoi, chiar dacă nu era nicio vină în El, a murit pe cruce. A murit pentru păcatele noastre. Biblia a spus că El va face acest lucru cu sute de ani înainte ca El să vină pe pământ. Și, în concordanță cu Scripturile, El a făcut întocmai cum a promis. A murit pentru păcatele noastre.
Asta înseamnă că El a primit întreaga pedeapsă a lui Dumnezeu pe care noi o merităm pentru păcatele noastre. Ca Dumnezeu să pedepsească cu dreptate toate greșelile noastre, mici și mari, și încă să ne ierte. Chiar dacă noi nu putem dobândi iertarea prin ce facem, El a dobândit-o pentru noi prin faptul că nu a păcătuit și a primit pedeapsa în locul nostru.
Dar El nu doar a murit pentru păcatele noastre – El a și înviat din morți. Datorită acestui lucru, El poate fi Mântuitorul nostru azi, ne poate da viața veșnică în cer pe care a dobândit-o în locul nostru prin faptul că a trăit o viață perfectă.

Deja știi că ai păcătuit. Deja știi că păcatul merită pedeapsă. Acum, mulțumită Cuvântului lui Dumnezeu din Biblie, deja știi că poți scăpa de pedeapsa pe care o meriți datorită a ceea ce a făcut Cristos pentru tine.

Acesta este mesajul Bibliei pentru tine, pe scurt. Iar tu trebuie să-i răspunzi în mod personal, punându-ți credința în Cristos ca Mântuitor al tău pentru a primi beneficiile morții lui Cristos în locul tău. Nu este suficient doar să auzi aceste lucruri. Trebuie să-ți pui credința doar în Cristos, să crezi promisiunea Lui de a-ți da viața veșnică. Pune-ți toată speranța în El, nu în faptele tale sau în activitățile religioase. Cei care nu cred în Cristos pentru viața veșnică vor muri cu păcatele neiertate și vor ajunge în iad pentru a primi pedeapsa veșnică.

Vino azi la Isus pentru a primi mântuirea. Spune-I că recunoști că ai păcătuit și meriți pedeapsa. Spune-I că crezi că El te iubește și că a murit în locul tău pe cruce. Spune-I că te încrezi doar în El pentru a te ierta, pentru a te curăța de păcat, și pentru a-ți da viața veșnică în cer, așa cum a promis.

Cu-adevărat El promite acest lucru tuturor care cred acest mesaj. Mesajul pe care Dumnezeu l-a scris pentru tine în Cuvântul Lui. „Cristos a murit pentru păcatele noastre … și a înviat din morți.”

Isus: „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă.” -Ioan 5:24

 

Ce urmează?

Dacă doar ce ți-ai pus credința în Isus, ai fost născut la o viață nouă cu El. Te invităm să te întâlnești cu noi duminica aceasta, când ne vom închina lui Dumnezeu prin cântece, rugăciuni, studiu biblic. Împreună creștem în relația noastră cu Dumnezeu și cu ceilalți. Învățăm cum să-L urmăm și cum să ascultăm de Mântuitorul nostru, pe măsură ce El ne călăuzește viața și ne binecuvântează. .

Isus i-a răspuns:
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

churchflyer

 

Duminica 26 iunie

Duminica la 11:00 – “Şi, aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viaţă veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” –Ioan 3:14-21

Evanghelia în limba engleză:

Evanghelia în limba engleză:
So what is the Bible really all about? Is there a single theme—a major message—that can be worded concisely, to help someone quickly understand the point of God’s message for us?
Perhaps the point is: “Be good. God is watching.” Or maybe, “Be unselfish to please others, and you’ll be happy.” Or something like, “It will all work out in the end. Justice will prevail, with bad people punished like they deserve, and good people rewarded the same.”
Well, those are some ideas of what people might think the Bible is about, but they all miss the real point.
The good news is we don’t have to guess. Because the Bible already provides an accurate summary description of itself. Calling itself “the Scriptures,” in a passage Paul wrote, the Bible has this to say about just what God’s most important truth is: “For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures.” (1 Cor. 15:3-4)
That’s the bottom line. That Christ died for our sins, and rose from the dead. It was prophesied in the part of the Bible written before it happened, and it is the banner theme of the part of the Bible written afterward. Christ died for our sins, and rose again.
Notice that it doesn’t just say He died and arose. A lot of nice, religious people know He did that, but still don’t get the point of the Bible, and still don’t have a relationship with God. You need to understand WHY Jesus died to know what God is saying. He died “for our sins.” He didn’t die to found a religion. He didn’t die to set an example of sacrificial living that will please God. He didn’t die for “original sin” or for “the sins of Adam.” He didn’t die to show you how to live, and He didn’t die to show you how to die.
He died for your sins.
He died in your place.
Now, whether you’ve ever read the Bible or not, you already knew all about sin. It’s the reason you lock your doors before going to bed at night. And you already knew that you are a sinner. It’s the reason you wouldn’t want anyone to know about a lot of the secrets you keep.
And when you stand before God, God wants you to know that He isn’t okay with the fact that you have sinned. He isn’t willing to overlook even one of your sins, much less the whole load of them you’ve built up over a lifetime. God is holy. He is perfect. He is totally righteous in all He does. And He will not accept even a little bit of sinfulness into heaven under any circumstances.
But He loves you and me, and wants us to live with Him forever, even though we can’t if there are any sins on our record.
So He did what was necessary to satisfy both His righteous justice and His merciful love. He became a Man—the Man Christ Jesus. He lived a perfect life in our place. And then, even though there was no guilt in Him, He died on the cross. He died for our sins. The Bible had said He would hundreds of years before He came. And in accordance with the Scriptures, He did just what He had promised. He died for our sins.
That means He absorbed all of the punishment of God that we deserve for our sins. So that God could justly punish all of our wrongs, big and small, and still forgive us. Even though we can’t earn the forgiveness for ourselves. He earned it for us by not sinning and by taking the punishment in our place.
But He didn’t just die for our sins—He also came back to life. Because of that, He can be our Savior today, and give to us the eternal life in heaven that He earned in our place by living a perfect life.
You already knew you have sinned. You already knew sin deserves punishment. Now, thanks to God’s word in the Bible, you also know that you can escape the punishment you deserve because of what Christ has done for you.
That’s the message of the Bible for you, in summary. And you must respond to it by personally trusting Christ as your Savior in order to receive the benefits of Christ’s death in your place. Just hearing about it isn’t enough. You have to trust in Christ alone, believing His promise of eternal life. Place all your hope in Him, not in your own works or religious activities. Those who don’t believe upon Christ for eternal life will die with their sins unforgiven, and they will go to hell for eternal punishment.
Come to Jesus today for salvation. Tell Him you believe you have sinned and deserve punishment. Tell Him you believe that He loves you and died in your place on the cross. Tell Him you are trusting in Him alone to forgive you, cleanse you of sin, and give you eternal life in heaven, just as He promised.
Indeed He does promise that to everyone who believes that message. The message God wrote for you in His word. “Christ died for our sins… and He was raised.”
Jesus: “Truly, truly, I say to you, whoever hears My word and believes Him who sent Me has eternal life. He does not come into condemnation, but has passed from death to life.” –John 5:24